لیست محصولات شرکت ایمن رنگ تاپ

 1. رنگ های ترفیکی 
 2. رنگ های جداول خیابان
 3. گلاسبید
 4. مبدل زنگ اهن نانویی

 رنگ های ترافیکی یا خط کشی سرد و گرم

 1. رنگ ترافیکی سه جزئی(سفید – مسی – مشکی)
 2. رنگ ترافیکی سه جزئی زرد
 3. رنگ ترافیکی سه جزئی قرمز
 4. رنگ ترافیکی دوجزئی (سفید و مشکی و مسی)
 5. رنگ ترافیکی دوجزئی زرد
 6. رنگ ترافیکی دوجزئی قرمز
 7. پراکساید
 8. شتاب
 9. لاک یا پرایمر استتار
 10. رنگ ترافیکی سرد اکریلیک تک جزئی(سفید و مسی و مشکی)
 11. رنگ ترافیکی سرد اکریلیک زرد (بشکه ای)
 12. تینر ترافیکی مخصوص رنگ تک جزئی
 13. رنگ ترافیکی گرم سفید(اسپری-اسکرید)
 14. رنگ ترافیکی گرم زرد(اسپری -اسکرید)
 15. پرایمر مخصوص رنگ گرم(بشکه)

 رنگ جداول خیابان

 1. رنگ جدول روغنی الکیدی براق استاندارد(حلب ۲۰ کیلویی)
 2. رنگ جدول الکیدی روغنی نیمه براق استاندارد(حلب ۲۱ کیلویی)
 3. رنگ جدول پایه الکیدی مات استاندارد(حلب ۲۱ کیلویی)
 4. تینر مخصوص رنگ جدول
 5. رنگ های جدول پایه اب سطح ۱(حلب ۲۵ کیلویی)
 6. رنگ جدول پایه اب سطح ۲(حلب ۲۵ کیلویی)
 7. رنگ جدول پایه اب سطح ۳(حلب ۲۵ کیلویی)

 انواع گلاسبید مخصوص خط کشی های جاده

گلاسبید در کیسه های ۲۵ کیلویی . پالت های یک تنی  بنا به سفارش جهت روپاش یا پیش مخلوط عرضه میگردد.