پودر گلاسبید چیست؟

گلاسبید چیست؟ پودر دانه های شیشه ای چطور ساخته میشود؟  ایا به شکل پودر گلاسبید به فروش میرسد ؟  قیمت پودر گلاسبید چقدراست ؟ سوالات زیادی ممکن است به زهن شما کاربر عزیز برسد.سعی میکنیم این سوالات را در سایت  گروه ایمن رنگ تاپ پاسخ دهیم.

گلاسبید
مخلوط دانه های شیشه ای با رنگ ترافیکی

 کاربرد گلاسبید

  • پرمیکس (پیش مخلوط شونده)
  • گلاسبید دراپ ان
  • گلاسبید تا سایز  اتا 125 میکرون
  • گلاسبید 125 تا 300 میکرون

پرمیکس مخصوص رنگ گرم ترافیکی و معمولا  از سایز125 تا 710میکرون تولید میشوند.

drop on  مخصوص رنگ های سرد هستند و از سایز 125 تا 710 میکرون تولید میشوند.

روش تولیددانه شیشه ای

از مذاب شدن شیشه در کوره تحت فشار و رد شدن از الک های مخصوص تولید می شود.

 

 

 دانه شیشه ای
تولیدی گلاسبید

دانه شیشه ای روپاش

یا همان drop on بعد از ریختن رنگ ترافیکی گرم یا رنگ ترافیک سرد  اجرا میشوند. در واقع به شکل نمک یکنواخت روی رنگ ترافیک با فام های مختلف پاشیده میشوند، که این هم قاعده و قوانین خودش را دارد .اندازه دانه های شیشه ای روپاش باید از استاندارد بین المللی EN1423 برخوردار باشد.

گلاسبید
پاشش گلاسبید در رنگ سرد ترافیکی

 

دانه شیشه ای  پیش مخلوط

معمولا برای رنگ ترافیکی گرم استفاده میشود وقبل از اجرای رنگ ترافیک مخلوط کرده و اجرا میکنند ویا بعد از مخلوط کردن بارنگ ترافیک مقداری هم بعد از مخلوط روی رنگ خط کشی می پاشد  و این کار سبب اجرای بهتر وماندگاری و دید خوب رنگ خط کشی میشود.دانه های شیشه ای پیش مخلوط نیز از استاندارداروپایی  EN1424 برخوردار باشد.

گلاسبید
دانه های شیشه ای در رنگ ترافیکی

کیفیت دانه شیشه ای

بهترین نوع دانه های شیشه ای به شکل پودر و کروی شکل بوده و بدون شکستگی یا حداقل میزان شکستگی که ایین نامه در نظر گرفته است.  بدون حباب یا حداقل حباب ایین نامه باشد و درصورت بیضی بودن ایین نامه یه حد و حدودی در نظر گرفته است که  در گروه ایمن رنگ تاپ این موارد را   بررسی خواهیم کرد.

گلاسبید کروی

طبق دستورالعمل سازمان راهداری مصرف دانه شیشه ای روپاش رنگ ترافیکی گرم وسرد،400گرم در متر مربع، قابل پرداخت برای پیمانکاران است.

بعلاوه برای رنگ ترافیکی گرم بیست درصدوزنی رنگ ،پیش مخلوط میشود.

 

 

با ایمن رنگ تاپ همراه باشید.

ایمن رنگ تاپ

تماس با ما