رنگ ترافیک سرد

از جمله رنگ های پر کاربرد در حیطه ی علائم و خط کشی ها رنگ ترافیک سرد می باشد.

به خاطر قیمت مناسب تر ان نسبت به رنگ  های ترافیکی گرم رغبت زیادی نسبت به ان می شود.

هزینه بالایی برای اجراپرداخت نمی شودو باتوجه به دوام ان در بهره برداری امتحان خود را پس داده است.

رنگ ترافیک

 شرایط بهینه ی رنگ ترافیکی سرد پایه حلالی

 • کاربرد خطوط طولی راه
 • A D T کمتر از 5000
 • عمر مفید تایک سال
 • حداقل وحداکثر دمای روی 5تا10درجه سانتی گراد.
 • ضخامت بهینه 375تا625میکرون
 • روش اجرا اسپری
 • حدااکثر سرعت باد در اجر 10متر برثانیه

رنگ ترافیک

 

شرایط بهینه ی رنگ ترافیکی سرد پایه ابی

 • کاربرد خطوط طولی راه
 • ََA D Tکمتراز5000
 • دوام 6الی 12ماه
 • حداقل و حداکثر دمای سطح رویه درجه سانتی گراد
 • روش اجرا اسپری و یا ایرلس
 • حداکثر سرعت باد در اجرا ده متر بر پانیه
 • ضخامت بهینه 375تا 625میکرون

رنگ ترافیک

انواع رنگ ترافیکی سرد

 • رنگ ترافیک سرد تک جزئی
 • رنگ ترافیک سرد دوجزئی
 • رنگ ترافیک سرد سه جزئی

رنگ ترافیک

رنگ ترافیکی سرد تک جزئی

 • رنگ ترافیکی سرد اکریلیک
 • تینر های ترافیکی
 • رنگ ترافیکی الکید کلرو کائوچو

رنگ ترافیکی سرد دوجزئی

این رنگ ها بر حسب دو جزء رزین و شتاب دهنده تولید می شوند. ممکن است جزء سومی هم اضافه شود که برا اساس فرمول رنگ فرق میکند.

معمولا برا اساس رزین های اکریلیک تولید می شوند. در ضخامت های بالااجرا میشوندو مقاومت سایشی عالی دارند. سریع هم خشک می شوند.

رنگ ترافیک

 

رنگ ترافیکی سرد سه جزئی

سه جزء رزین ، سخت کننده و شتاب دهنده تولید می شود. سخت کننده که در اخر اضافه میشود بیشتر برای جاهایی که نیاز داریم رنگ مورد نظر زود سخت شده و ترافیک برقرار شود.

انتخاب نوع رنگ ترافیکی سرد

رنگ ترافیک سرد تک جزئی با فرمول های مختلفی تولید می شوند و باید با توجه به شرایط منطقه رنگ را انتخاب کنیم.

حتی جای هایی که استفاده می شود مهم است. انتخاب نوع رنگ ترافیک سردباید برا اساس میزان عمری که نیاز داریم باید باشد.

ایا برای خطوط محوری میخواهیم یا میزان تردد روزانه چقدر است. یا کاربرد ان برای حاشیه است.

یا روش اجرای رنگ ترافیک سرد چی هست.

رنگ ترافیک

 

خط کشی رنگ های ترافیک سرد معمولی برپایه ی رزین های  اکریلیک و الکید جزء خط کشی های کم دوام و ناپایدار تقسیم بندی می شوند.

تماس با ما