خط کشی راه و تعیین نوع ان

با توجه به نقش خط کشی راه  در روان سازی ترافیک نوع رنگ و حتی نوع اجرای رنگ ترافیک  مهم است.

چگونگی عملکرد خط کشی  بر اساس نوع راه وامار تردد و نوع رنگ بستگی دارد.

خط کشی راه

 

 نوع خط کشی در ازادراه

در ازاد راهها به دلیل سرعت طرح بالای خط کشی خطوط  حرکت به روش اسکرید و خطوط کناری به روش اکستروژن (شیاری) می باشد.

طبق مشخصات فنی مربوط با دوره سه ساله اجرا میگردد.

در مناطقی که نیاز به برف روبی دارند و  روکش اسفالتی سه ساله  دارند مجاز نیست.

 

خط کشی راه

 نوع خط کشی بزرگراه باشانه اسفالتی

در این نوع راهها خطوط کناری با روش اکستروژن (شیاری) و خطوط حرکت به روش اسکرید با دوره تضمین سه ساله می باشد و

به استثناء مناطقی که نیاز به برف روبی دارند و  روکش اسفالتی سه ساله خواهند داشت .

خط کشی راه

نوع خط کشی بزرگراه باشانه ی خاکی

خطوط حرکت به روش اسکرید با دوره تضمین سه ساله و خطوط کناری به روش اسپری گرم با دروره تضمین 18 ماهه اجرا می گردد.

خط کشی راه

نوع خط کشی راه اصلی پرتردد

خط کشی راه اصلی پرتردد با امار تردد بیش از 5000 وسیله نقلیه(معادل سواری) در روز  و کمتر از 5000 وسیله نقلیه در روز

در این راهها خطوط حرکت و کناری  با روش اسپری سرد با دوره ی تضمین 9 ماهه اجرا میگردد.

نوع خط کشی راههای فرعی و روستایی

نوع خط کشی راه اصلی پرتردد

در این نوع راهها کلیه خطوط به روش اسپری سرد برای خطوط محوری وکناری برای راه روستایی با دوره تضمین نه ماهه است.

خط کشی راه فرعی به روش اسپری سرد برای خطوط محوری با دوره تضمین 9ماهه و برای خطوط کناری 12 ماهه در نظر میگیرند.

 

 

 

با ایمن رنگ تاپ نگران تامین رنگ های ترافیکی و جدولی و گلاسبید نباشید.

 

 

 

تماس با ما