فروش گلاسبید ترافیکی در تهران

دانه های شیشه ای بایستی تمیز و خشک نگه داری شوند تا در حین روپاشی روی نگ خطکشی جاده  از جریان پذیری ثابت و یکنواختی برخوردار باشند.فروش گلاسبید ترافیکی در تهران شروع شد. برای دیگر  شهر های ایران نظیر اصفهان  و تبریز و سیستان بلوچستان و مشهد و حتی بندر عباس و هرمزگان و بوشهر و..اماده ارسال گلاسبید هستیم.به سایت ایمن رنگ تاپ سر بزنید.

فروش گلاسبید ترافیکی

فروش گلاسبید ترافیکی در تهران

برای خرید گلاسبید در تهران ، گروه ایمن رنگ تاپ با شما همکاری میکند.اماده ارسال گلاسبید به تمام مناطق تهران و شهر ستان های  اطراف هستیم.نگران پول خود  و کیفیت گلاسبید نباشید ،منصفانه ترین قیمت گلاسبید را از درب کارخانه دریافت کنید. در صورت نارضایتی شما بار برگشت داده می شود. هرچند ما با رقیبان بر سر قیمت ، رقیب نیستیم. سیاست کاری ما یه چیز دیگری است و راز ان در قلب هایمان نگه میداریم.

فروش گلاسبید ترافیکی

اجرای گلاسبید ترافیکی

طبق اسناد مناقصه خط کشی وزارت راه و ترابری کشور،حداقل میزان مصرف دانه های شیشه ای روپاشی شونده باید 400 گرم برمتر مربع باشد.از گلاسبید روپاشی شونده بایدبلا فاصله بعد از اجرای رنگ خط کشی استفاده شود،تا به طور مناسب درمواد غوطه ور شوند.میزان غوطه وری مطلوب  60 درصد عمق گلاسبید است.

بعد از اجرای گلاسبید ترافیکی

  • باز کردن میر تردد پس از خط کشی ،باید تا خشک شدن کافی خط اجرا شده به تعویق بیفتد.تا دانه های شیشه ای در محل خود تثبیت شوند.
  • زمان خشک شدن بستگی زیادی به نوع مواد و ضخامت فیلم اجرا شده دارد.
  • بعداز خشک شدن کامل رنگ خط کشی و گلاسبید میزان بازتاب باید اندازه گیری شود.
  • تعیین میزان بازتاب نور برگشتی  در خط کشی ،بوسیله ی یک بازتاب سنج دستی و مقایسه ان با حداقل میزان بازتاب تعریف شده است.

فروش گلاسبید ترافیکی

ازمون افتاب پشت شانه در گلاسبید ترافیکی

  1. با قرار گرفتن خورشید در موقعیت مکانی 20 تا80 درجه نسبت به افق ،در محلی بایستید که خورشید پشت شما باشد.
  2. به خطوط ترافیک مقابل خودتان موازی با سایه  خودتان نگاه کنید.
  3. فاصله ی خود را از خطوط به گونه ای تنطیم کنید که سایه سر شما بر خط مشاهده شده منطبق گردد.
  4. در این محل موقعیت بازتابش نور برگشتی را مشاهده کنید.

فروش گلاسبید ترافیکی

ایمن رنگ تاپ را همراهی کنید.

 

 

 

 

 

 

تماس با ما